Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Tenzij  bij  andersluidende,  uitdrukkelijke  en  schriftelijk  overeengekomen  voorwaarden,  voorafgaandelijk  vastgesteld  bij    overeenkomst,  zijn  de  hiernavolgende  algemene  verkoopsvoorwaarden  steeds  van  toepassing  bij VAGERO BV,  en  de  medecontractant,  besteller  of  koper  verklaart  deze  te  erkennen  en  te  aanvaarden.  Iedere  bestelling  houdt  de  aanvaarding  in  van  onze  algemene  verkoopsvoorwaarden  en  de  verzaking  door  de  medecontract  om  diens  eigen  voorwaarden  te laten  gelden,  zelfs  indien  deze  op  diens  orderbevestigingen  geformuleerd  worden.
 2. Alle offertes  en  aanbiedingen  zijn  enkel  en  alleen  informatief  en  kunnen  dan  ook  niet  als  bindend  beschouwd worden.
 3. Alle goederen  reizen  volledig  en  altijd  op  risico  van  de medecontractant. 
 4. Alle leveringstermijnen  (aannemingstermijnen)  zijn  opgegeven  bij  benadering;  laattijdige  levering  geeft  nimmer  recht  op  schadevergoeding  noch  op  verbreking  of  ontbinding  van  het contract. Een  levering  die  niet  kan  uitgevoerd  worden  wegens  overmacht  of  door  toedoen  van  een  leverancier  van  de  verkoper-aannemer,  geeft  de  koper-opdrachtgever-afnemer  geen  recht  op  schadevergoeding.
 5. De koper  verbindt  er  zich  toe  geen  wijzigingen  meer  aan  te  brengen  in  of  op  de  betreffende  lokalen  of  plaatsen  na  de  opmetingen  door  VAGERO BV verricht. Tevens  zorgt  hij  voor  een  goede  bereikbaarheid  van  de  lokalen  of  plaatsen.  Meerwerken  die  meegebracht  worden  door  de  slechte  bereikbaarheid  of  wijzigingen  hieraan,  zullen  aan  het  normaal  geldende  tarief  doorberekend  worden  aan  de  opdrachtgever.
 6. Om het  even  welke  bezwaren,  terugzending  van  goederen  moeten  schriftelijk  gesteld  worden  en  per  aangetekend  schrijven  gericht  aan  VAGERO BV  ter  maatschappelijke  zetel;  vanaf  de  achtste  dag  na  levering  zullen  zij  niet  meer  aanvaard worden. Behoudens  schriftelijk  tegenbewijs  geldt  de  datum  van  factuur  als  leveringsdatum.  Bij  gebrek  aan  schriftelijk  tegenwijs,  bezwaar  of  klacht  binnen  de  vijf  dagen  na  levering,  worden  alle  zichtbare  gebreken  bedekt  door  de  levering.  De  verkoper-aannemer  staat  voor  de  verborgen  gebreken  enkel  in  wanneer  hij  daarvan  kennis  had:  die  kennis  wordt  niet  vermoed  en  dient  te  worden  bewezen  door  de  koperopdrachtgever-afnemer.  Indien  de  klacht  wordt  gegrond  bevonden,  zal  zij  enkel  aanleiding  kunnen  geven  tot  aanpassing  of  vervanging  van  de  door  ons  verkocht  of  geplaatste  materialen.  Onder  geen  beding  zal  de  klant  bijkomende  schadevergoedingen  kunnen  vorderen.
 7. Alle goederen  blijven  eigendom  van  de  verkoper-aannemer  tot  op  het  ogenblik  van  de  volledige  betaling  van  de  verkoopprijs,  eventueel  kosten,  lasten  en  intresten,  niet te interpreteren. Intussen  is  de  koper-opdrachtgever-afnemer  verboden  de  zaken  te  verkopen,  te  verhuren  of  te  exporteren  of  in  pand  te  geven  of  er  op  welke  wijze  ook  over  te  beschikken  en  er  enige  veranderingen  aan  te  brengen.  De  schending  van  dit  artikel  zal  de  sanctie  uitmaken  van  artikel  491  van  het  Strafwetboek.
 8. In alle  gevallen  waar  de  verkoop-aanneming  wordt  verbroken  of  ontbonden  lastens  de  koper-opdrachtgever-afnemer,  zal  deze  aan  de  verkoopaannemer  een  forfaitaire  schadevergoeding  voor  winsterderving  dienen  te  betalen  ten  bedrage  van  30  %  van  de  verkoop-  of/en  aannemingsprijs. 
 9. De uitvoeringsprijs  wordt  als  vaststaand  beschouwd  en  is  dus  niet  voor  verrekening  vatbaar  op  voorwaarde  dat  de  uitvoering  binnen  de  90  kalenderdagen  volgend  op  de  datum  van  de  ondertekening  van  onderhavig  contract  kan  starten  (met  uitvoering  wordt  in  dit  verband  verstaan  de  opmeting).  Start  van  de  uitvoering  later  dan  de  voormelde  90  kalenderdagen  en  dit  omwille  van  redenen  die  niet  te  wijten  zijn  aan  de  verkoper-aannemer,  dan  heeft  de  verkoper-aannemer  het  recht  een  prijsherziening  toe  te  passen  volgend  de  door  het  Ministerie  van  Openbare  Werken  voorgestelde formule.       p  =  P  (a  s  +  b  i  +  c)      toelichting:  a  =  0,40  b  =  0,40  c 0,20 ; p  =  aangepaste  aannemingsprijs                            P  = aannemingsprijs  op  basis  van  het  contract;                                                                                                                                          SIs  =  gemiddeld  uurloon  van  kracht  op  de  aanvangsdatum  van  in  termijnbetaling  beschouwde  maandperiode,  verhoogd  met  %  sociale lasten  en  verzekeringen.                                                                                                                                                             S  =  idem  gemiddeld  uurloon  van  kracht  10  dagen  voor  openingsdatum  van  inschrijvingen;                                                             i  =  indexcijfer,  op  basis  van jaarlijks  verbruik  van  de  voornaamste  materialen  en  grondstoffen  door  bouwbedrijf,  mbt  kalendermaand  voor  aanvangsdatum  van  in  maandelijkse  termijnbetaling  beschouwde  periode;                                                      I  =  idem  indexcijfer  mbt  kalendermaand  voor  openingsdatum  van  de  inschrijvingen.
 10. De verkoper-aannemer  behoudt  zich  het  recht  voor  zonder  voorafgaandelijke  verwittiging  elke  levering  van  goederen  of  uitvoering  van  werken  tijdelijk  te  schorsen  of  zelfs  stop  te  zetten  telkens  een  factuur  niet  betaald  is  binnen  de  15  dagen  na  haar  vervaldag,  zonder  dat  de  medecontractant  aanspraak  kan  maken  op  enige  schadevergoeding  uit  hoofde  van  latere  of  niet-uitgevoerde  levering  of werken. De  verkoper-aannemer  behoudt  zich  bij  voornoemde  laattijdige  betaling  ook  het  recht  voor  de  eventuele  toegekende  kortingen  vervallen  te  verklaren  en  terug  op  te  eisen  met  terugwerkende  kracht.  Elke  vermindering  na  het  sluiten  van  het  contract  zal  aanleiding  geven  tot  het  aanrekenen  van  de  vergoeding  van  30  %  op  de  waarde  van  de  niet  uitgevoerde  werken  en  materialen,  afgezien  van  het  recht  voor  de  uitvoerder  om  een  hogere  vergoeding  te  eisen,  indien  daartoe  een  reden  bestaat.
 11. De verkoop-of  aannemingsovereenkomst  gesloten  met  onze  vertegenwoordiger(s)  en/of  medewerker(s)  is  definitief,  tenzij  wij  binnen  de  dagen  bij  aangetekend  schrijven  de  klant  melden  af  te  zien  van  de  overeenkomst  of  haar  afhankelijk  te  maken  van  andere  voorwaarden.
 12. Alle betalingen  dienen  toe  te  kopen  op  de  bankrekening  van  VAGERO BV,  netto-contant  en  zonder  korting,  op  de  vervaldag  op  de  factuur vermeld. Onze  agenten  of  vertegenwoordigers  kunnen  geen  geldige  kwijting  geven  voor  eventueel  ontvangen  sommen  of  waarden.
 13. Behoudens onze  uitdrukkelijke  afwijking  moeten  al  onze  facturen  betaald  worden  op  ons  adres  of  op  onze  rekening  binnen  de  10  kalenderdagen  na  factuurdatum  zonder  aftrek  van  een  korting  of disconto. Bij  gebrek  aan  integrale  betaling  van  één  factuur  op  zijn  vervaldag,  worden  onmiddellijk  al  de  andere  door  de  medecontractant  verschuldigde  maar  nog  niet  vervallen  facturen  opeisbaar.  Bij  gebrek  aan  integrale  betaling  van  een  factuur  binnen  de  voornoemde  termijn,  zullen  wij,  vanaf  de  erop  volgende  dag,  van  rechtswege  en  zonder  dat  een  ingebrekestelling  vereist  is,  recht  hebben  op  de  betaling  van  een  conventionele  intrest  van  12  %.
 14. Door niet  te  betalen  binnen  de  voornoemde  termijn  begaat  de  medecontractant  bovendien  een  contractuele  wanprestatie  waardoor  schade  aan  ons  wordt  berokkend  welke  wordt  begroot  op  10  %  van  het  openstaand  saldo  der  facturen,  nadat  de  medecontract  ingebreke  werd  gesteld  in  betaling  van  het  openstaande  saldo  en  in  gebreke  blijft  dit  saldo  te  betalen  binnen  termijn  voorzien  in  de  ingebrekestelling,  aldus  de  blijvende  wanbetaling vastellend.                                    - Aanrekeningen  van  betalingen  gebeuren  overeenkomst  art  1254  van  het  Burgerlijk  Wetboek  en  vooreerst  op  de  oudste  schulden,  met   uitsluiting  van  een  keuze  van  de  medecontractant;                                                                                                            - Indien  wij  daarenboven  tot  gerechtelijke  invordering  dienen  over  te  gaan  zal  de  medecontract,  voorzover  hij  gebonden  is  door  het  personeel  toepassingsgebied  van  de  Wet  van  02/08/2002,  aan  ons  ook  alle  kosten  dienen  te  vergoeden  die  door  ons  gemaakt  werden  ter  gerechtelijke  invordering  zonder  echter  dat  deze  vergoeding  bij  vergelijking  lager  zal  mogen  zijn  dan  het  bedrag  dat  bekomen  wordt  na  toepassing  van  het  tarief  van  de  sommen  die  invorderbare  kosten  zijn  wegens  het  verrichten  van  bepaalde  materiële  akten,  zoals  door  de  Koning  vastgesteld  in  uitvoering  van  het  artikel  1022  van  het  Gerechtelijk  Wetboek.
   Betalingen  worden  steeds  eerst  verrekend  met  de  krachtens  onderhavige  voorwaarden  vervallen  intresten,  vervolgens  met  de    schadevergoedingen  en  de  invorderingskosten  en  pas  daarna  met  de  openstaande  (saldi  der)  fact(u)r(en);  waarbij  de  oudste     openstaande  bedragen  ook  eerst  worden  verrekend,  en  dit  ongeacht  eventuele  opmerking(en)  of  vermelding(en)  van  de  koper  ter   gelegenheid  van  zijn  betaling(en).
 15. Door het  niet-betalen  van  één  van  onze  facturen  op  de  vervaldag  worden  al  onze  schuldvorderingen  onmiddellijk  opeisbaar  en  kan,  naar  eigen  goeddunken,  de  uitvoering  van  de  lopende  contracten  opgeschort  worden  of  geheel  of  gedeeltelijk  als  nietig  beschouwd worden.
 16. Het aanvaarden  van  wissels  of  andere  betalingsdocumenten  zal  nooit  als  schuldvernieuwing  beschouwd worden. Bank-  en  verdisconteringskosten  zijn  steeds  ten  laste  van  de  medecontractant.
 17. De aannemer  is  gerechtigd  om  bij  beëindiging  van  zijn  werk  één  of  meerdere  foto’s  te  nemen  van  zijn  werk  met  het  oog  op  promotieacties  of  als  referentie  naar  toekomstige  klanten toe.
 18. Alle  betwistingen  worden  beslecht  naar  Belgisch  recht,  hetzij  naar  de  gewestelijke  decreten,  en  door  de  Rechtbank  van  Koophandel  Antwerpen,  afdeling  Antwerpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VAGERO BV – Brulens 30 - BE 2275 Gierle

  Tel.:0470674352 – vagero@outlook.be

  BTW BE0790.647.592 – BNP BE21 0019 3693 5103